ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EPP PARTS

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities 1
Artikel 2: Toepasselijkheid 1
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 2
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst 2
Artikel 5: Prijzen 2
Artikel 6: Levering 3
Artikel 7: Betaling 3
Artikel 8: Annulering 4
Artikel 9: Klachten 4
Artikel 11: Garantie 5
Artikel 12: Overmacht 5
Artikel 13: Retentierecht 6
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud 6
Artikel 16: Geschillen 7

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. EPP PARTS: gebruiker van deze algemene voorwaarden, EPPPARTS, gevestigd te 6101 XD Echt, aan de Röntgenweg 16, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57710813;
b. Klant: de wederpartij van EPP PARTS;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen EPP PARTS en de Klant tot stand komt alsook alle rechtshandelingen ter uitvoering daarvan;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van EPP PARTS en zijn opgenomen op www.eppparts.nl. Verwijzingen door de Klant naar eigen (algemene) voorwaarden worden door EPP PARTS niet aanvaard en toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2. Door het plaatsten van een bestelling gaat de Klant met deze algemene voorwaarden akkoord.
2.3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten en buitencontractuele relaties tussen EPP PARTS en de Klant. Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe algemene voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
2.4. In het geval van afwijking op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal tussen EPP PARTS en de Klant in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen/prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2. Een aanbieding/prijsopgave vervalt indien het product waarop de aanbieding/prijsopgave betrekking heeft niet meer beschikbaar is. Alle aanbiedin-gen/prijsopgaven gelden voor de termijn zoals in de aanbieding/prijsopgave is vermeld. Indien geen termijn is vermeld, komt de aanbieding/prijsopgave in ieder geval zonder nadere mededeling te vervallen nadat 30 dagen vanaf het moment van het uitbrengen van de aanbieding of prijsopgave zijn verstreken, behoudens het geval dat EPP PARTS de geldigheidsduur van het aanbod of offerte schriftelijk heeft verlengd.
3.3. EPP PARTS behoudt zich het recht voor om aanbiedingen/prijsopgaven te allen tijde in te trekken of te wijzigingen door enkele mededeling aan de Klant ondanks dat in de offerte een termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld.
3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod c.q. het plaatsen van een bestelling.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan EPP PARTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EPP PARTS worden verstrekt.
4.2. EPP PARTS behoudt zich het recht voor om andere dan bestelde zaken te leveren, mits deze zaken dezelfde normale gebruikseigenschappen hebben als de oorspronkelijk bestelde zaken.
4.3. EPP PARTS heeft het recht om een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.
4.4. EPP PARTS is gerechtigd zonder toestemming van de Klant, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar haar oordeel een goede of efficiënte uitvoerring van de opdracht bevordert. De Klant komt te dien aanzien geen recht toe enige aanwijzingen aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Prijzen
5.1. De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, zonder aftrek van korting, exclusief de kosten van het rijklaar maken, tenzij anders vermeld.
5.2. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is EPP PARTS gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de Klant door te berekenen, waarna de Klant gehouden is deze kosten te voldoen.

Artikel 6: Levering
6.1. Levertijden zijn vrijblijvend en niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten, tenzij sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot levering.
6.2. Het risico van het gekochte gaat over op de Klant op het moment dat het verkochte het magazijn/bedrijf van EPP PARTS verlaat.
6.3. De Klant is verplicht het verkochte direct na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.
6.4. EPP PARTS heeft het recht om als één partij verkochte (hoeveelheid) zaken in gedeelten af te leveren. Alsdan is EPP PARTS gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Klant te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Artikel 7: Betaling
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen van EPP PARTS te worden voldaan binnen acht dagen na factuurdatum op de door EPP PARTS aangegeven wijze. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet.
7.2. Bezwaren tegen de facturen moeten binnen vijf werkdagen na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van EPP PARTS worden gebracht, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht in te stemmen met de factuur.
7.3. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening op opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
7.4. Indien de Klant niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de Overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, respectievelijk gebruik maakt van de schuldsanering (WSNP), wordt de Klant van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan EPP PARTS verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling - terstond opeisbaar.
7.5. Het onbetaalde bedrag wordt na het verstrijken van de betalingstermijn verhoogd met een contractuele rente van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
7.6. Bij niet tijdige integrale betaling heeft EPP PARTS eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van EPP PARTS, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van EPP PARTS dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de Klant, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
7.7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van
€ 300,00.

Artikel 8: Annulering
Onverminderd het recht van EPP PARTS om nakoming te vorderen, kan EPP PARTS, maar is hiertoe niet verplicht, indien de Klant schriftelijk verzoekt om de Overeenkomst te annuleren, de koopovereenkomst ontbinden, waarbij EPP PARTS het recht heeft om aan de Klant ten minste 15% van de aankoopprijs als schadevergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9: Klachten
9.1 Uiterlijk waarneembare klachten dient de Klant onmiddellijk bij aflevering te melden aan EPP PARTS, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het verkochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
9.2. Niet uiterlijk waarneembare klachten dient de Klant tot uiterlijk drie maanden na aflevering van het verkochte/verrichte binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt c.q. redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn schriftelijk te melden bij EPP PARTS. Na drie maanden en/of bij gebreke van een klacht binnen acht dagen na ontdekking c.q. het moment waarop de klacht redelijkerwijs had kunnen zijn ontdekt, wordt de Klant geacht het verkochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
9.3. Bij tijdig ingediende klachten zal de Klant EPP PARTS in de gelegenheid moeten stellen om de klacht te controleren. Indien een klacht gegrond is, dan dient de Klant EPP PARTS de mogelijkheid te geven om alsnog de Overeenkomst na te komen.
9.4. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen indien blijkt dat de Klant iets aan het verkochte/verrichte heeft veranderd c.q. laten veranderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van EPP PARTS.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is EPP PARTS niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen en gevolgschade, bij de Klant.
10.2. Indien en voor zover op EPP PARTS enige aansprakelijkheid mocht komen te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van EPP PARTS gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EPP PARTS beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende Overeenkomst.
10.3. EPP PARTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van de Klant, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.
10.4. De Klant vrijwaart EPP PARTS tegen alle aanspraken van derden, dewelke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De Klant vrijwaart EPP PARTS in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat de Klant aan EPP PARTS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 11: Garantie
11.1. Op elektrische onderdelen wordt nimmer garantie gegeven en elektrische onderdelen worden nimmer retour genomen.
11.2 Op gebruikte voertuigen en op gebruikte onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
11.3. Op nieuwe voertuigen en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.
11.4. De garantie op (reparatie)werkzaamheden die door een derde partij zijn uitgevoerd, is beperkt tot de garantie die de desbetreffende derde geeft.
11.5. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.
11.6. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de Klant niet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur, na het constateren van een gebrek EPP PARTS daarvan in kennis stelt;
b. EPP PARTS niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. de Klant of derden werkzaamheden hebben verricht terzake de werkzaamheden in welk kader een beroep op de garantie wordt gedaan;
d. sprake is van oneigenlijk gebruik door of zijdens de Klant.
11.7. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, omvat de garantie kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onder)delen van het geleverde in geval van materiaal- en/of fabrieksfouten c.q. verkeerde installatie binnen de garantietermijn. Eventuele voorrijkosten dient de Klant, indien deze in rekening worden gebracht, aan EPP PARTS te voldoen.
11.8. Indien blijkt dat de Klant onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden de kosten die EPP PARTS heeft gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het voertuig overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven aan de Klant in rekening gebracht en is de Klant gehouden deze kosten te voldoen.
Artikel 12: Overmacht
12.1. EPP PARTS is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan EPP PARTS verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Als overmacht wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijkgesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, oproer, oorlog, staking, inbeslagneming, onderbreking van de productie, gebrek aan grondstoffen/halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, brand, andere calamiteiten, transportmoeilijkheden en geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.
12.2. De Klant is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. EPP PARTS is terzake nimmer schadevergoeding verschuldigd.
12.3. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal EPP PARTS daarvan mededeling doen aan de Klant.

Artikel 13: Retentierecht
EPP PARTS is gerechtigd, indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige tussen partijen gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig, nakomt, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en om zaken die EPP PARTS van en ten behoeve van de Klant onder zich heeft, onder haar te houden, totdat integrale voldoening van alle vorderingen die EPP PARTS op voornoemde Klant heeft, heeft plaatsgevonden, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Klant, tenzij de Klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. In voorkomend geval is de Klant gehouden om aan EPP PARTS de stallingskosten te voldoen, dewelke zijn gemoeid met uitoefening van het retentierecht.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle door EPP PARTS geleverde zaken blijven (juridisch) eigendom van EPP PARTS, zolang de Klant de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken of diensten, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde renten en buitengerechtelijke kosten) van de Overeenkomst niet heeft voldaan.
14.2. Zolang het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij EPP PARTS blijft berusten, zoals bedoeld in lid 1, is de Klant, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te verkopen, vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Bij overtreding door de Klant van dit verbod, verbeurt de Klant aan EPP PARTS een direct opeisbare boete ten belope van eenmaal de netto-factuurwaarde, onverminderd het recht van EPP PARTS op (aanvullende) schadevergoeding.
14.3. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, is de Klant gehouden tot het tijdstip van volledige betaling, de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico, passend en voor eigen rekening, te doen verzekeren. De Klant dient aan EPP PARTS desgevraagd direct inzage te geven in de verzekeringspolissen.

Artikel 15: Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de Klant uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen Overeenkomst of overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden/dienstverlening werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 16: Geschillen
16.1. Op alle overeenkomsten tussen EPP PARTS en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar EPP PARTS is gevestigd.


(Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen können Sie sich hier als PDF-Datei herunterladen.)
© 2015 - 2024 EPP PARTS | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore